30-dagen 'NOVEEN' tot H. Jozef

Het krachtige gebed aan de heilige Jozef

Het 30-dagen gebed tot de heilige Jozef is eigenlijk een trenteen, omdat ‘noveen’ een negendagen gebed is.

30-dagen noveen, het krachtige gebed tot de heilige Jozef

Vind je geen meester voor je gebed, neem dan deze glorierijke heilige tot leraar. Je zult niet verdwalen onderweg.

H. Theresa van Avila

 

Waarom bidden we tot de heilige Jozef?

Waarom is de heilige Jozef een belangrijke bemiddelaar?
Deze heilige beschermt ons net zoals hij Jezus beschermde. Hij begeleidde hem in zijn kinderjaren en redde Hem uit het gevaar van Herodes.
Start je vandaag deze devotie? Dan zul je gaandeweg meer en meer ontdekken wie de heilige Jozef is en waarom Jezus bijzonder veel van hem houdt.

Jezus luister bijzonder naar hem. God heeft hem gekozen om op aarde de plaats van Zijn Vader in te nemen en heeft hem de grootste genades gegeven die je een man kon geven! Bedenk dat Jozef het Goddelijk Kind geboren heeft zien worden en samen met de maagd Maria, zijn vrouw, heeft mogen aanbidden. Als je tot deze grote Heilige Jozef bidt, leert hij je Jezus kennen.

Je vindt het 30-dagen gebed hieronder.

Alle devoties volgen?

Wil je tijdig een noveen of een feest vieren? Gebruik dan een katholieke heiligenkalender.

365 Heiligen heeft de kalender gedeelt met Rkkerk en is daarom ook online te vinden op Vier.nu de speciale site gelanceerd door Rkkerk om katholieke feestdagen onder de aandacht te brengen.

Deze 365Heiligenkalender is een katholieke kunstkalender, met veel zorg gemaakt en bevat alle belangrijke feestdagen en de heilige van de dag.

St.-Jozef herinnert ons eraan dat degenen die in de schaduw lijken te staan, een ongeëvenaarde rol in de heilsgeschiedenis kunnen spelen

Paus Franciscus

30-dagenGEBED tot de Heilige Jozef

O Heilige Jozef, zeer beminde patriarch, vanuit mijn onaanzienlijkheid en misère, maar met hoop en vreugde in mijn ziel, vereer ik u in uw hemelse troon, in de glorie en vreugde van de Zaligen.

Ook vereer ik u als vader van de wezen der aarde, trooster van de bedroefden, beschermer van de verlatenen, helper van de Engelen en Heiligen, voor de troon van God, van uw Jezus en van uw Heilige Bruid.

Daarom keer ik mij vandaag en altijd tot u, ik arme, hulpeloze, bedroefde en behoeftige, en ik leg mijn tranen en smarten, mijn gebeden en zorgen, mijn spijtbetuigingen en mijn hoop in uw handen. In het bijzonder breng ik vandaag voor uw altaar en uw beeltenis een leed om te troosten, een kwaad om op te lossen, een onheil om te voorkomen, een nood om bijstand voor te vragen, een genade om te verkrijgen voor mij en voor mijn dierbaren.

En om u te bewegen en u ertoe aan te zetten om naar mij te luisteren en dit te verkrijgen, zal ik het u vragen gedurende dertig opeenvolgende dagen, ter eerbetoon aan de dertig jaren die u op de aarde samenleefde met Jezus en Maria. Ik zal u smeken met aandrang en vertrouwen, door alle titels aan te roepen die u hebt, opdat u medelijden met mij hebt. Ik zal alle redenen noemen waarom ik hoop dat u zich zult haasten mijn gebed te doen verhoren en mijn noden te verhelpen.

Zo zeker is mijn vertrouwen in uw goedheid en uw macht, dat u bij het aanhoren ervan zich gebonden zult voelen om mij zelfs meer te geven dan wat ik vraag en verlang.

• Ik vraag het u in de naam van de goddelijke goedheid die het Eeuwig Woord heeft doen mensworden door de geboorte als Zoon van God, God-mens en God van de mens.
• Ik smeek het u namens uw grote benauwdheid toen u zich gedwongen voelde om uw Heilige Bruid te verlaten;
• Ik bid tot u namens uw zo pijnlijke aanvaarding in het zoeken van een stal als paleis en een kribbe als wieg voor God die geboren werd onder de mensen;
• Ik smeek het u namens de vernederende en pijnlijke besnijdenis van uw Jezus, en voor de heilige, glorievolle en liefste naam die u hem gaf in opdracht van de Eeuwige;
• Ik verzoek het u om uw schrik toen u van de engel hoorde over het uitgesproken doodvonnis tegen uw Zoon en God, om uw gehoorzame vlucht naar Egypte, om de lasten en gevaren van de reis, de extreme armoede van de tocht en om uw zorgen bij de terugkeer uit Egypte naar Nazareth;
• Ik vraag het u om uw diepste verdriet van drie dagen toen u uw Zoon kwijt was, om uw zoetste vertroosting toen hij in de tempel teruggevonden werd en om uw onbeschrijflijke blijdschap voor de dertig jaren die u in Nazareth leefde met Jezus en Maria onder uw autoriteit en uw zorg;
• Ik bid tot u en stel mijn hoop op u met een beroep op het heldhaftige offer van uw Jezus, middels het kruis, aan de Eeuwige God, en op Zijn dood voor onze zonden die onze verlossing bracht;
• Ik vraag het u om het pijnlijke voorspellende visioen dat u dagelijks aanschouwde in die kinderlijke handen, later door scherpe spijkers doorboord op het Kruis; in dat lieflijk hoofdje dat zacht op uw borst leunde, later met doornen gekroond; dat allerheiligste lichaam dat zich aan uw hart vasthield, later naakt en bebloed en vastgenageld aan het kruis; dat laatste moment waarin u Hem zijn laatste adem zag geven en sterven;
• Ik verzoek het u om uw allerzaligste overgang uit dit leven in de armen van Jezus en Maria, en uw intrede in het voorgeborchte der rechtvaardigen en uiteindelijk in de Hemel;
• Ik smeek het u namens uw vreugde en jubel, toen u de Verrijzenis van uw Jezus aanschouwde, zijn Hemelvaart en intrede in de Hemel en zijn bestijging van de troon der onsterfelijke Koning der eeuwen;
• Ik vraag het u om uw onbeschrijflijke blijdschap bij het zien van uw bruid, herrezen en opgestegen uit het graf, door de engelen tot in de Hemel gedragen en door de Eeuwige gekroond en geplaatst  op een troon naast de uwe;
• Ik verzoek het u, bid en hoop vertrouwvol namens uw werken, uw leed en opoffering op aarde, namens uw triomf, glorie en zaligheid in de hemel vlakbij uw zoon Jezus en uw heilige bruid Maria.

O mijn lieve patriarch heilige Jozef, geïnspireerd door de leer van de heilige Kerk, haar kerkleraren en theologen, en door de universele devotie van het volk van Christus, voel ik mij bemoedigd en gedreven door een mysterieuze kracht om u aan te roepen, u te smeken en te hopen dat u van God deze grote en bijzondere genade zult verkrijgen die ik neerleg voor uw goedheid, bij uw machtige hemelse troon.

(HIER KAN MEN MET VERHEVEN HART EN LIEFDEVOLLE AANHOUDENDHEID DE GEWENSTE GENADE TOT DE HEILIGE AFSMEKEN)

Verkrijg ook voor mijn dierbaren en voor allen die mij om gebed hebben gevraagd, alles wat zij wensen en wat gepast is. Heilige Jozef bid voor ons, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden: O God, Gij die zich met onbeschrijflijke voorzienigheid heeft verwaardigd de heilige Jozef als bruidegom voor uw allerheiligste moeder te kiezen, geef dat wij die hem vereren als beschermer hier op aarde, hem als bemiddelaar in de Hemel mogen hebben. U die leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
Amen